FastAdmin前台上传文件getshell(附exp)

作者:小俊 分类: WEB漏洞大全 发布于:2021-5-1 18:23 ė363次浏览 60条评论

FastAdmin 默认不开启 感觉有点鸡叻  

详细分析请看 https://mp.weixin.qq.com/s/gAerDNnDSl6864oyvDy4nA


EXP链接:https://pan.baidu.com/s/1Z7heLqeghli8j4U3NOhy0g  提取码:cr7e 


本文出自 小俊博客,转载时请注明出处及相应链接。

0

发表评论

电子邮件地址不会被公开。必填项已用*标注


Ɣ回顶部